Ogłoszenie 27.01.2016r. dot. przetargu na sprzedaż samochodu

Teatr Współczesny w Szczecinie zaprasza do składania ofert w przetargu na sprzedaż środków trwałych

 

 1. Sprzedawca: Teatr Współczesny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin.
 2. Miejsce i termin ofert: Wałach Chrobrego 3, Szczecin, do 4 lutego 2016r. do godz. 12:00, sekretariat Teatru. Termin składania ofert przedłużono do dnia 11 lutego 2016r. do godz. 12:00.
 3. Tryb składania i wiązanie ofert: oferty należy składać w formie pisemnej (zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.wspolczesny.szczecin.pl/bip w zakładce „aktualności”), podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Oferent związany jest swoją ofertą przez 14 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
 4. Sprzedawany środek trwały: samochód Volkswagen Transporter T5 Kombi 9 os. 1.9TDI 2004r. przebieg: ok. 161000 km.
 5. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotu przetargu: siedziba sprzedawcy, pn-pt w godz. 13:00-14:00.
 6. Cena wywoławcza: 15000 zł brutto.
 7. Wadium: 1500 zł, płatne gotówką w księgowości (kasa) albo przelewem na konto 36 1240 3927 1111 0000 4099 0468 (uwaga!!!: w tytule przelewu wpisać “Wadium na przetarg na zbycie samochodu VW”)Teatru do momentu upływu terminu składania ofert.
 8. Jeżeli cena żadnej z ofert nie będzie równa lub wyższa niż cena wywoławcza wadium przepada na rzecz sprzedawcy.
 9. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie zostanie przyjęta przez sprzedawcę, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
 10. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez sprzedawcę.
 11. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę.
 12. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podpisze umowę ze sprzedawcą najpóźniej w 7 dniu licząc od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 13. Dane kontaktowe: Marek Chrzanowski tel. 91/4342467 wew. 22, m.chrzanowski@wspolczesny.szczecin.pl

Termin składania ofert przedłużono do dnia 11 lutego 2016r. do godz. 12:00

FORMULARZ OFERTY
(wzór)

Ja (My), niżej podpisany (ni) ……………………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz :

……………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/pełna nazwa oferenta)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania/siedziby oferenta)

REGON…………………………………………………………………. Nr NIP ………………………………………………………………..

nr telefonu ……………………………………………………………… nr faxu …………………………………………………………………

e-mail …………………………………………………………………………………

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w przetargu dot. sprzedaży samochodu osobowo-dostawczego marki VOLKSWAGEN Transporter T5 Kombi 1.9TDI

składam(y) niniejszą ofertę:

 1. Oferuję cenę umowną brutto:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy udostępnionym przez Sprzedającego oraz w miejscu i terminie określonym przez Sprzedającego.

…………………………., dn. …………………………. ……………………………………………………………
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji oferenta, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika oferentów)

…………………………………………………………
(miejscowość, data)

UMOWA SPRZEDAŻY POJAZDU

Sprzedający:

Teatr Współczesny w Szczecinie,
z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin
NIP 851-00-17-630,
Reprezentacja: …

Kupujący:

Imię i nazwisko/nazwa………………………………………………………………………………………………………………………………….
Seria i numer dowodu osobistego …………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania/siedziby……………………………………………………………………………………………………….
PESEL/REGON …………………………………………………………………….. NIP ……………………………………………..
Reprezentacja: ……………………….

 • 1
  Przedmiotem niniejszej umowy jest pojazd:
  marka/model . Volkswagen Transporter T5 Kombi 1.9TDI
  nr rejestracyjny . …
  nr VIN nadwozia/podwozia (ramy): …
  rok produkcji . 2004
  przebieg . …
  kolor . srebrny
 • 2
  Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego wyłączną własność i jest wolny od wad prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.
 • 3
  Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ………………………………………………………………………………. ,
  słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • 4
  Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w punkcie 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w punkcie 3 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór w/w pojazdu.
 • 5
  Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący potwierdza, że zna stan techniczny pojazdu, oraz że zapoznał się z dokumentami i oznaczeniami pojazdu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
 • 6
  Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy, a w szczególności opłata podatku od czynności cywilno-prawnych obciążają kupującego.
 • 7
  W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
 • 8
  Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • 9
  Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY

Opis samochodu

Formularz oferty cenowej w wersji edytowalnej

Zdjęcia dostępne za pośrednictwem emaila podanego powyżej w ogłoszeniu.

Ads

facebook
desisexkahani.com