Dialog techniczny dot. wykonaniu dokumentacji projektowej

Dokument usunięty dnia 24.11.2015
powód: Treść strony nieaktualna

 Ogłoszenie z dnia 11 marca 2015r.
o dialogu technicznym
poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na:
„wykonaniu dokumentacji projektowej modernizacji Teatru Współczesnego w Szczecinie.”

1. Nazwa instytucji i adres:
Teatr Współczesny w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin
Tel.:+48 91 434-24-67,
Faks: +48 91 434-17-77
e-mail: [email protected]
(zwany dalej Zapraszającym),
2. Osoba wyznaczona do kontaktów:
Marek Chrzanowski, tel. 91 434-24-67 wew. 22, e-mail: [email protected]
3. Określenie przedmiotu dialogu technicznego:
Niniejsze ogłoszenie zawiera zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, poprzedzającym wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
4. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie dialogu technicznego, o którym mowa w art.31a ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulamin prowadzenia dialogu technicznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5. Tematyka dialogu technicznego:
Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zapraszającego informacji, poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wykonania dokumentacji projektowej modernizacji Teatru Współczesnego w Szczecinie.
Zadanie dotyczyć będzie technologii sceny teatralnej. Dokumentacja projektowa będzie dotyczyć modernizacji techniki sceny, oświetlenia sceny oraz nagłośnienia sceny zlokalizowanej w siedzibie Teatru przy ul. Wały Chrobrego 3 w Szczecinie.
Zamawiający oczekuje w trakcie dialogu technicznego uzyskanie doradztwa w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji potrzeb Zamawiającego, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ oraz umowy.
6. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków
o dopuszczenie do dialogu technicznego.
Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zapraszający przyjmuje zgłoszenia dokonane
w następujących formach:
a) elektronicznej na adres: [email protected]
b) faksem na nr: +48 91 434-17-77
c) pocztą na adres: Teatr Współczesny w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin
Termin składania wniosków: do 20 marca 2015 r. godz. 15:00
Dialog techniczny prowadzony jest w siedzibie Zapraszającego.
O proponowanym terminie spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie elektronicznej lub faksem – na adres wskazany we wniosku.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem
o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego
w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się
w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

Załączniki:
1. Regulamin prowadzenia dialogu technicznego
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

desisexkahani.com