Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
TEATRU WSPÓŁCZESNEGO w SZCZECINIE

I. Postanowienia wstępne.

§1.

Teatr Współczesny z siedzibą w Szczecinie posiada osobowość prawną zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dn . 25 października 1991 r.
(t.j. Dz. U. Nr 110 poz. 721 z 1997 r. z późn. zm.) i figuruje w Rejestrze instytucji kultury Urzędu Miejskiego w Szczecinie pod numerem 8/97.

§2.

1. Podstawę prawną działania, zakres działalności i organizację Teatru Współczesnego, zwanego dalej Teatrem, określa Statut Teatru nadany uchwałą Nr XLIX/933/06 Rady Miasta Szczecina z dn. 09 stycznia 2006 r.
2. Organizację wewnętrzną Teatru określa niniejszy Regulamin organizacyjny, nadany na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz § 7 ust. 4 Statutu Teatru Współczesnego.

§3.

1. Teatr działa w formie komunalnej instytucji kultury.
2. Organizatorem Teatru jest Gmina Miasto Szczecin.

II. Zarządzanie Teatrem.

§4.

1. Teatrem kieruje dyrektor naczelny, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Teatru
2. Czynności wchodzące w zakres swoich obowiązków i kompetencji dyrektor naczelny wykonuje samodzielnie, a także poprzez dyrektora artystycznego, zastępcę dyrektora, głównego księgowego oraz innych kierowników pionów i działów w ramach udzielonych im pełnomocnictw i zakresów obowiązków.
3. Dyrektora Naczelnego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Szczecina w trybie przewidzianym Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego xxxsexmoviesfreexxxsexmoviesfreexxxsexmoviesfreexxxsexmoviesfree.com(Dz. U. Nr 242, poz. 2422).
4. Dyrektor naczelny może powołać i odwołać dyrektora artystycznego lub zastępcę dyrektora.

§5.

W Teatrze obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, w myśl której na czele każdej jednostki organizacyjnej stoi jeden kierownik, a każdy pracownik podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym odpowiada za całokształt wykonywanej pracy.

§6.

Organizacja zarządzania Teatrem oparta jest o następujący system:
1) najmniejszym ogniwem w systemie jest stanowisko pracy
2) stanowiska pracy realizujące zadania o podobnym charakterze zgrupowane są w komórki organizacyjne (zespoły, brygady lub pracownie)
3) komórki organizacyjne o jednym kierunku działania tworzą dział
4) działy składają się na piony działania
5) piony działania zamyka pion zarządzania

§7.

Jednostkami organizacyjnymi w Teatrze kierują:
1) pionami: dyrektor naczelny, dyrektor artystyczny, zastępca dyrektora, główny księgowy, kierownik promocji i marketingu, kierownik Teatru Małego (kierownicy pionów)
2) działami: kierownicy
3) zespołami, brygadami i pracowniami: kierownicy zespołów, brygadziści i kierownicy pracowni (mistrzowie)
4) samodzielnymi stanowiskami pracy: bezpośrednio kierujący pionami

§8.

1. Stojący na czele każdej jednostki organizacyjnej wydają decyzje we własnym imieniu i są za nie odpowiedzialni przed kierownikami jednostek organizacyjnych wyższego stopnia.
2. W sprawach wynikających ze stosunku pracy obowiązuje tzw. droga służbowa polegająca na tym, że pracownik może zwracać się w sprawach służbowych do kierownika wyższego szczebla lub dyrektora naczelnego za pośrednictwem swojego kierownika.
3. Droga służbowa nie wyklucza bezpośrednich kontaktów między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, wynikających z ustalonych zwyczajów i form współpracy i współdziałania.

§9.

1. Każdy kierownik obowiązany jest dokonać prawidłowego podziału zadań i czynności oraz określić ich treść i zakres na poszczególnych stanowiskach pracy.
2. Podział zadań i czynności musi zapewnić:
– równomierne i pełne wykorzystanie czasu pracy wszystkich
– pracowników danej jednostki organizacyjnej
– właściwe i pełne wykorzystanie kwalifikacji pracowników
– właściwe i pełne wykorzystanie wszystkich zadań danej jednostki organizacyjnej.
3. Po dokonaniu podziału zadań kierownik jednostki organizacyjnej ponosi odpowiedzialność za dobór pracowników, którym zadanie powierzył.

§ 10.

Do realizacji funkcji kontroli i nadzoru uprawnieni są:
1) kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych w odniesieniu do podległych sobie pracowników
2) powołane przez dyrektora naczelnego zespoły i komisje.

§ 11.

Kontrola funkcjonalna polega na sprawdzeniu przez kierownika lub przez wyznaczonego przez niego pracownika, czy i w jaki sposób zostały wykonane polecenia, zadania, instrukcje, zarządzenia itp. przezpracowników podległych kierownikowi, celem uniemożliwienia powstawania nieprawidłowości, strat, szkód oraz popełniania nadużyć.

§12.

W Teatrze obowiązują następujące wewnętrzne akty prawne:
1. Zarządzenia dyrektora naczelnego
2 . Regulaminy.
3 . Instrukcje.
4 . Polecenia.

§13.

Zarządzenia dyrektora naczelnego:
1) konkretyzują do warunków Teatru normy prawne ogólnie obowiązujące
2) wprowadzają zmiany struktury organizacyjnej Teatru.

§ 14.

Regulaminy obejmują ogół przepisów dotyczących postępowania służbowego i sposobów zachowania się w ramach stosunku pracy. Mają na celu w szczególności poinformowanie pracowników o warunkach, pod którymi określone czynności mogą być wykonywane, a także o przyznanych im uprawnieniach, nałożonych obowiązkach, odpowiedzialności i zakresach działania.

§15.

Instrukcje są wydawane w celu ustalenia w sposób trwały metody lub trybu postępowania w odniesieniu do pojawiających się w toku działalności Teatru wymagających takiego uregulowania.

§16.

1. Regulaminy i instrukcje są wprowadzane w życie zarządzeniem dyrektora naczelnego.
2. Instrukcja może być wprowadzona także decyzja kierownika pionu lub działu.

§17.

Polecenia wyrażają decyzje operatywne kierowników i są konkretnie adresowane.

III. Struktura organizacyjna Teatru.

§18.

Strukturę organizacyjną Teatru określa schemat organizacyjny ustalający zależność służbową poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz przedmiotowy podział funkcji, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§19.

1. Teatr dzieli się na następujące piony:
1) pion dyrektora naczelnego (pion zarządzania)
2) pion artystyczny (pion działania)
3) pion administracyjno-techniczny (pion działania)
4) pion finansowo księgowy (pion działania)
5) pion promocji i marketingu (pion działania)
6) pion Teatru Małego (pion działania)
2. Przedmiotowy zakres zadań jednostek organizacyjnych składających się na poszczególne piony działania określa Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

IV. Ramowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa i pracowników Teatru.

§20.

Do obowiązków Dyrektora naczelnego należy kierowanie Teatrem, a w szczególności:
1) ustalanie projektu budżetu Teatru (rocznego planu finansowego)
2) wykonywanie budżetu zgodnie z przepisami prawa i zasadami racjonalnej gospodarki
3) ustalanie planów działalności Teatru: bieżących i perspektywicznych
4) ustalanie i zatwierdzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych i planów działalności
5) dobieranie kierowników jednostek organizacyjnych
6) zatrudnianie pracowników
7) przestrzeganie i tworzenie warunków zapewniających optymalne wykorzystanie kwalifikacji i uzdolnień poszczególnych pracowników
8) wydawanie przepisów organizacyjnych regulujących zadania, uprawnienia, odpowiedzialność pracowników, ich prawa i obowiązki oraz tok załatwiania ważniejszych spraw i wykonywanych zadań
9) koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych
10) rozpoznawanie i załatwianie skarg i wniosków

11)rozstrzyganie rozbieżności powstałych w toku wykonywania zadań

12)systematyczne kontrolowanie wykonania wewnętrznych aktów prawnych

§21.

Dyrektorowi naczelnemu Teatru, dla umożliwienia wykonywania jego zadań, przysługuje prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działalności Teatru, nie zastrzeżonych do kompetencji organizatora, a w szczególności do:
1) dysponowania majątkiem Teatru
2) zatwierdzania projektów artystycznych, w tym scenograficznych
3) tworzenia struktury organizacyjnej Teatru
4) ustalania zadana uprawnień, pełnomocnictw oraz zakresu odpowiedzialności pracowników
5) reprezentowania Teatru wobec organizatora
6) wydawania wewnętrznych aktów prawnych
7) ustanawiania pełnomocników

§22.

Dyrektor naczelny jest odpowiedzialny za całokształt działalności Teatru, w szczególności za:
1) wykonywanie zadań Teatru
2) prowadzenia działalności Teatru zgodnie z obowiązującymi przepisami
3) przekazywanie odpowiedzialnym pracownikom zadań w zakresie prowadzonej działalności
4) prawidłowość danych statystyczno-sprawozdawczych oraz bilansów przedkładanych władzom publicznym i organizatorowi
5) zgodność podejmowanych decyzji z ustalonymi planami działalności.

§23.

Do obowiązków dyrektora artystycznego należy kierowanie, pionem artystycznym Teatru, a w szczególności:
1) planowanie bieżące i perspektywiczne repertuaru Teatru
2) kształtowanie składu osobowego zespołu artystycznego
3) kontrola przebiegu realizacji procesu przygotowywania spektakli repertuarowych
4) dobór współpracowników dla realizacji projektów artystycznych spoza pracowników etatowych Teatru.

§24.

1. Dyrektorowi artystycznemu, w celu wykonania jego zadań, przysługuje prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach wynikających z działalności pionu artystycznego, nie zastrzeżonych w niniejszym regulaminie do kompetencji dyrektora naczelnego, w szczególności do:
1) wnioskowania w sprawie wysokości wynagrodzeń aktorów, suflerów, inspicjentów za poszczególne artystyczne wykonania (tzw. „stawki honoraryjne”
2) wnioskowania w sprawach przyjęć, zatrudnień i awansów, przesunięć, nagród i kar w stosunku do podległych pracowników
2. Decyzja dyrektora artystycznego powodując dla Teatru skutki o charakterze majątkowym wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Naczelnego.

§25.

Dyrektor artystyczny jest odpowiedzialny przed dyrektorem naczelnym za prawidłowe funkcjonowanie pionu artystycznego, a w szczególności za:
1) poziom artystyczny Teatru
2) kształt zespołu artystycznego zapewniający wykonywanie zadań Teatru
3) wykorzystywanie i twórcze rozwijanie możliwości artystycznych wszystkich członków zespołu artystycznego
4) poziom usług artystycznych świadczonych na rzecz Teatru przez osoby współpracujące z Teatrem w realizacji projektów artystycznych, a nie będące pracownikami etatowymi Teatru

§26.

Do obowiązków zastępcy dyrektora należy kierowanie pionem administracyjno-technicznym, a w szczególności:
1) zapewnienie sprawności działania tej części struktury organizacyjnej Teatru
2) przygotowywanie bieżących i perspektywicznych planów działalności remontowej i inwestycyjnej Teatru
3) kierowanie procesem zamówień publicznych w całym zakresie działalności Teatru
4) zapewnienie koordynacji działań z pionem artystycznym i pionem finansowo-księgowym.

§27.

1. Zastępcy dyrektora, w celu wykonania jego zadań, przysługuje prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach wynikających z działalności pionu administracyjno-technicznego, nie zastrzeżonych w niniejszym regulaminie do kompetencji dyrektora naczelnego.
2. Zastępca dyrektora zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz w czasie nieobecności dyrektora naczelnego.
3. Decyzja zastępcy dyrektora, powodująca dla Teatru skutki o charakterze majątkowym o wysokości przekraczającej równowartość 250 euro wymaga zatwierdzenia przez dyrektora naczelnego. Nie dotyczy to decyzji podjętych w warunkach określonych w ust. 2.
4. Zastępca dyrektora ma w szczególności prawo do:
1) bieżącej konsultacji z dyrektorem naczelnym w zakresie informacji i wytycznych dotyczących całokształtu działalności Teatru, niezbędnych do kierowania pionem administracyjno-technicznym
2) wnioskowania w sprawach przyjęć, zatrudnień i awansów, przesunięć, nagród i kar w stosunku do podległych pracowników
3) przedstawiania wniosków do planów działalności Teatru
4) przedstawiania wniosków w sprawach przyznania środków dla prawidłowego funkcjonowania pionu admimistracyjno – techniczanego.

§28.

Zastępca dyrektora jest odpowiedzialny przed dyrektorem naczelnym za prawidłową działalność pionu administracyjno-technicznego, a w szczególności za:
1) przestrzeganie przepisów prawa
2) wykonywanie zadań wynikających z planów działalności Teatru
3) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie materiałów informacyjnych na temat działalności podległego pionu
4) przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w Teatrze wewnętrznych aktów prawnych
5) użycie właściwych środków do wykonywania nałożonych zadań
6) należytą ochronę i wykorzystanie składników majątkowych Teatru w tej części, nad którą sprawuje pieczę
7) systematyczna i bieżące kontrolowanie podległych jednostek organizacyjnych
8) zapewnienie jednostkom organizacyjnym Teatru należytego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanu bezpieczeństwa p.poż.
9) skutki prawne podjętych decyzji oraz sporządzonych i podpisanych dokumentów.

§29.

1. Główny księgowy kieruje pionem finansowo – księgowym.
2. Główny księgowy jest odpowiedzialny w szczególności za
1) przestrzeganie przepisów prawa
2) zachowywanie tajemnicy służbowej
3) wykonanie zadań wynikających z planów działalności Teatru w części dotyczącej podległego pionu
4) terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie dokumentów dla władz publicznych i organizatora
5) przestrzeganie obowiązujących w Teatrze wewnętrznych aktów prawnych
6) należytą ochronę składników majątku Teatru
7) systematyczną i bieżącą kontrolę jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie kontroli funkcjonalnej przez pracowników podległych służbowo
8) należytą ochronę danych osobowych pracowników i osób współpracujących z Teatrem.
3. Szczegółowe obowiązki i zakres odpowiedzialności głównego księgowego określa Ustawa o rachunkowości.
4. Roczne sprawozdanie finansowe (bilans) podlega obowiązkowemu badaniu nie rzadziej niż trzy razy na pięć lat. Pierwsze badanie zostanie przeprowadzone w roku 2008 – za rok 2007.

§30.

1. Kierownik pionu promocji i marketingu podlega bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu.
2. Kierownik pionu promocji i marketingu kieruje, nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za wykonywanie zadań przez:
– Biuro Obsługi Widzów
– pozostałych pracowników pionu
3. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika pionu promocji i marketingu określa umowa o pracę.
4. Kierownik pionu promocji i marketingu koordynuje pracę pionu z kierownikami pozostałych pionów.

§31.

1. Kierownik pionu Teatru Małego podlega bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu.
2. Kierownik Teatru Małego kieruje, nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności pionu Teatru Małego z wyłączeniem spraw należących do kompetencji dyrektora naczelnego i dyrektora artystycznego.
3. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika pionu Teatru Małego określa umowa o pracę.
4. Kierownik pionu Teatru Małego koordynuje pracę pionu z kierownikami pozostałych pionów.

§32.

Do ogólnych obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych należy:
1) znajomość wszystkich przepisów ogólnie obowiązujących i wewnętrznych aktów prawnych związanych z zagadnieniami wchodzącymi w zakres pracy kierowanej jednostki
2) zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników wewnętrznych aktów prawnych, przepisów bhp i p.poż.
3) ochrona danych osobowych podległych pracowników oraz przestrzeganie tajemnicy służbowej
4) organizowanie i koordynowanie pracy w jednostce organizacyjnej, rozdział prac na poszczególne stanowiska pracy, ustalenie zakresów czynności dla podległych pracowników
5) reprezentowanie jednostki organizacyjnej na zebraniach i naradach
6) składanie sprawozdań z działalności kierowanej jednostki organizacyjnej
7) załatwianie korespondencji i dokumentów wpływających oraz podpisywanie korespondencji i dokumentów wychodzących z kierowanej jednostki
8) instruowanie, informowanie i szkolenie podległych pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań
9) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań, które realizuje lub kontroluje podległa jednostka
10) znajomość stopnia zaawansowania prac wykonywanych przez podległych pracowników
11) kontrolowanie pracy wykonywanej przez podległych pracowników
12) ocena pracy podległych pracowników
13) rozliczanie czasu pracy podległych pracowników
14) zabezpieczanie zastępstw na każde stanowisko pracy w podległej jednostce
15) sporządzanie planów urlopów dla podległych pracowników
16) inicjowanie nowych rozwiązań i usprawnień w działalności kierowanej jednostki
17) znajomość powiązań kierowanej jednostki organizacyjnej z innymi jednostkami.

§33.

Kierownicy jednostek organizacyjnych posiadają uprawnienia do :
1) wnioskowania i wyrażania opinii w sprawach kadrowych w zakresie dotyczącym kierowanej jednostki
2) występowanie z wnioskami w sprawach awansowania, nagród, premii i wyróżnień dla podległych pracowników
3) występowania z wnioskami o udzielenie kar dyscyplinarnych, przeniesień na inne stanowisko lub zwolnień z pracy podległych pracowników
4) występowania z wnioskami o dodatkowe etaty dla podległej jednostki z odpowiednim uzasadnieniem
5) udzielanie zwolnień z części dnia pracy dla podległych pracowników w wypadkach losowych

§34.

Kierownicy jednostek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za całokształt działalności
podległej jednostki, w szczególności za:
1) przestrzeganie przepisów ogólnie obowiązujących i wewnętrznych aktów prawnych w zakresie dotyczącym swojego stanowiska i podległej jednostki
2) terminowe i prawidłowe pod względem rzeczowym i formalnym wykonanie wszystkich prac przez podległych pracowników
3) organizowanie i kierowanie pracą jednostki organizacyjnej w sposób zapewniający optymalne wyniki artystyczne, ekonomiczne, techniczne i organizacyjne
4) zachowanie przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy oraz pełne wykorzystanie czasu pracy
5) systematyczne i bieżące kontrolowanie pracy podległych pracowników
6) znajomość przez podległych pracowników przepisów bhp i p.poż.
7) właściwe zabezpieczenie przez podległych pracowników mienia Teatru
8) przestrzeganie przez podległych pracowników tajemnicy służbowej
9) skutki prawne wydanych decyzji
10) skuteczny nadzór nad odcinkiem powierzonej działalności.

§35.

Do obowiązków pracownika należy:
1) znajomość ogólna zakresu działania całej jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony i jej powiązań z innymi współpracującymi jednostkami w ramach działu i pionu
2) dbałość o należytą organizację swojego stanowiska pracy
3) sumienne wykonywanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami, regulaminami, instrukcjami i poleceniami swojego przełożonego
4) skrupulatne przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
5) dbałość o mienie Teatru
6) przestrzeganie tajemnicy służbowej
7) uzyskanie każdorazowo zgody swojego przełożonego na opuszczenie stanowiska pracy
8) informowanie swojego przełożonego o stanie wykonywanych czynności i o napotykanych w tym zakresie przeszkodach lub trudnościach
9) poddawanie się kontroli bezpośredniego przełożonego, przełożonego wyższego stopnia oraz innych osób upoważnionych do przeprowadzania kontroli
10) powiadamianie swojego bezpośredniego przełożonego lub przełożonego wyższego stopnia o wszelkiego rodzaju nadużyciach, działaniach na szkodę Teatru oraz o stwierdzeniu niewłaściwości w zakresie jego działalności
11) natychmiastowe powiadamianie przełożonych o awariach sprzętu i wyposażenia Teatru
12) ścisłe rozliczanie się w obowiązujących terminach z mienia powierzonego pracownikowi przez Teatr
13) wyrównania strat Teatru powstałych wskutek zaniedbania lub niewykonania powierzonych obowiązków bądź naruszenia obowiązujących przepisów.

§36.

Pracownik ma prawo do:
1) żądania od przełożonego pouczenia go odnośnie wykonywania powierzonych czynności
2) żądania wyjaśnień w sprawach, za które jest odpowiedzialny
3) składania wniosków w zakresie usprawnień działalności Teatru.

§37.

Pracownik jest odpowiedzialny za całokształt pracy na powierzonym stanowisku, a w szczególności za:
1) przestrzeganie wszystkich przepisów, zarządzeń, regulaminów, instrukcji i poleceń obowiązujących w Teatrze w zakresie zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy
2) terminowe i prawidłowe pod względem formalnym i rzeczowym wykonywanie wszystkich prac wynikających z zakresu obowiązków
3) przestrzeganie dyscypliny pracy
4) należyte zabezpieczenie mienia Teatru
5) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
6) należyte zabezpieczenie i porządek na swoim stanowisku pracy.

§38.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków wszystkich pracowników Teatru określa Regulamin Pracy i umowy o pracę na poszczególnych stanowiskach.

§39.

Zmiany regulaminu organizacyjnego mają formę aneksów, wprowadzonych w trybie Zarządzenia dyrektora naczelnego, po zasięgnięciu działających w Teatrze organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców.

§40.

Kontrola przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu należy do:
1) dyrektora naczelnego
2) zastępcy dyrektora
3) głównego księgowego
oraz kierowników pionów i działów w ramach kontroli funkcjonalnej.

§41.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2006r.

desisexkahani.com