Status prawny

Status prawny

OBWIESZCZENIE NR 2/13 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 marca 2013 r.

(opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dniu 22.04.2013r. poz. 1667)

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie-których innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XLIX/933/06 z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 551)xxxsexmoviesfree.comxxxsexmoviesfree.comxxxsexmoviesfreexxxsexmoviesfreexxxsexmoviesfree, zmienionej:
1) uchwałą Nr XLVI/1169/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w spra-wie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachod-niopomorskiego Nr 46, poz. 997);
2) uchwałą Nr XIX/537/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodnio-pomorskiego poz. 1541)
– zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 3 uchwały Nr XLVI/1169/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Za-chodniopomorskiego Nr 46, poz. 997), który stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Zachodniopomorskiego”;
2) § 3 uchwały Nr XIX/537/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Za-chodniopomorskiego poz. 1541), który stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Zachodniopomorskiego”.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin Jan Stopyra

UCHWAŁA NR XLIX/933/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 9 stycznia 2006r.

w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132, poz. 1111); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Teatru Współczesnego w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVII/586/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 maja 1998r. w sprawie przyjęcia Statutu Teatru Współczesnego w Szczecinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

Załącznik
do Uchwały Nr XLIX/933/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 9 stycznia 2006r.

STATUT TEATRU WSPÓLCZESNEGO W SZCZECINIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Teatr Współczesny, zwany dalej Teatrem, jest instytucją kultury powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina Nr 33/75 z dnia 16 maja 1958 r., przekazaną w dniu 21 marca 1994 r. w zarząd organom Miasta Szczecina na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecina zawartego w dniu 10 grudnia 1993 r. w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakre-su administracji rządowej do wykonywania organom Miasta Szczecina i działa na podstawie ustawy o organi-zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 2. 1. Teatr Współczesny jest samorządową instytucją kultury oraz instytucją artystyczną. Teatr Współcze-sny działa w formie właściwej dla teatru.
2. Teatr posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez orga-nizatora pod numerem 8/97.
3. Organizatorem Teatru jest Gmina Miasto Szczecin.
§ 3. 1. Terenem działania Teatru jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.
2. Siedzibą Teatru jest miasto Szczecin.
3. Teatr używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.

Rozdział 2

Zakres działalności

§ 4. 1. Do podstawowego zakresu działalności Teatru należy tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszą-cych w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.
2. W zakresie swojej działalności statutowej Teatr może prowadzić:
1) edukację w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej;
2) promocję lokalnego środowiska teatralnego;
3) współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą;
4) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej;
5) organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym;
6) działalność promocyjną i wydawniczą.
§ 5. 1. Działalność kulturalna Teatru organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe.
2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.
3. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działalności statutowej.

Rozdział 3

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 6. 1. Teatrem kieruje dyrektor naczelny, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środ-kami finansowymi instytucji.

2. Dyrektor może powołać i odwołać dyrektora artystycznego lub zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.
3. Prezydent Miasta może powierzyć dyrektorowi naczelnemu również funkcję dyrektora artystycznego.
4. Dyrektora naczelnego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organi-zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stano-wisko dyrektora następuje w drodze konkursu oraz w których odwołanie dyrektora następuje po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 242, poz. 24221)).
§ 7. 1. Dyrektor naczelny może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy.
2. Zespół konsultacyjny jest powoływany i odwoływany przez dyrektora naczelnego.
3. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny Teatru.
4. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora naczelnego, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4

Źródła finansowania

§ 8. 1. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowa-dzeniu działalności kulturalnej.
2. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospo-darkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą go-spodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Plan finansowy Teatru oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi.
4. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu instytucji jest Prezy-dent Miasta Szczecin.
5. Roczne sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta przed jego zatwierdzeniem.
§ 9. 1. Teatr może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:
1) działalności statutowej;
2) sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin;
5) dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinan-sowanie kosztów realizacji inwestycji z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister wła-ściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
7) innych źródeł;
8) działalności gospodarczej.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Teatru ustala organizator i przekazuje środki finansowe w formie:
1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Rozdział 5

Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 10. Zmian w Statucie Teatru dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania.
§ 11. Likwidacja Teatru może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta.

Zmiana Statutu Teatru Współczesnego w Szczecinie przyjęta uchwałą z dnia 22 października 2019r. Nr XI/353/19 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 28 listopada 2019r. pod poz. nr 6100 – tutaj

desisexkahani.com