Niepodlegające ustawie

Niepodlegające Ustawie

Zamówienia publiczne niepodlegające Ustawie

Teatr Współczesny w Szczecinie, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na:

„Szkolenie pracowników Teatru dot. osób ze szczególnymi potrzebami”

składa zapytanie ofertowe:

Zamawiający: Teatr Współczesny w Szczecinie,

z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin

tel. +48514483277

email: [email protected]

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem umowy jest zrealizowanie 3-modułoego szkolenia pracowników Teatr zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do tego zaproszenia.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania.

  1. ZDOLNOŚĆ DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM

– aktualny dokument rejestrowy – spełnia/nie spełnia (Zamawiający dokona sprawdzenia warunku w oficjalnych rejestrach dostępnych w internecie).

  1. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

– w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał w sposób należyty, co najmniej 1 szkolenie z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w następujących treściach: dostępność architektoniczna obiektów budowlanych, dostępność cyfrowa i informacyjna instytucji, postępowanie personelu w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami, o wartości powyżej 25000,00 zł brutto  – wykaz szkoleń wg załącznika (decyduje data zakończenia szkolenia).

  1. DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

– co najmniej po jednej w zakresie szkoleń: dot. dostępności architektonicznej, dot. dostępności cyfrowej i informacyjnej, dot. postępowania z osobami ze szczególnymi potrzebami (jedna osoba może być wskazana do jednego lub więcej zakresu, do jednego zakresu może być wskazana jedna osoba lub więcej) – spełnia/nie spełnia.

III. Wykluczenia Oferentów z postępowania:

Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo.

Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. a) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  2. b) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. Kryteria oceny ofert.

Cena – 100% (najniższa cena)

V. Termin składania ofert: 09.01.2023r. Godz. 23.59. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy Zamawiającego: [email protected] lub [email protected]

(decyduje minuta wpływu oferty na serwer Zamawiającego). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą oceniane.

VI. Oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi (CEDiG, KRS). Kopię dokumentu rejestrowego (z datą nie starszą niż 6 miesięcy od daty otrzymania zaproszenia, w postaci skanu) należy dołączyć do oferty. W przypadku reprezentacji przez osobę nie wskazaną w dokumentach rejestrowych należy dołączyć do oferty kopię pełnomocnictwa do złożenia oferty (w postaci skanu) wystawioną na tą osobę przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie upoważnioną Zamawiający wezwie do uzupełnienia pełnomocnictwa w powyższej formie w podanym przez siebie i nieprzekraczalnym terminie.

VII. Oferty muszą być podpisane elektronicznie – kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisane ręcznie (podpis musi być czytelny lub z oferty ma wynikać, kto podpisuje ofertę) i przesłane w postaci skanu. Oferty nie podpisane lub podpisane nie w powyższej formie będą podlegały odrzuceniu i nie będą oceniane.

VIII. Termin realizacji umowy: poszczególne terminy realizacji modułów szkolenia do ustalenia z Zamawiającym na etapie podpisywania umowy, maksymalny termin realizacji zamówienia do 31.03.2023r.

IX.Zamówienie nie zostanie udzielone Wykonawcy jeżeli jest on powiązany z Zamawiającym osobowo.

X. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

XI. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

XII. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień podobnych.

XIII. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:

  1. Formularz oferty, zgodny z wzorem;
  2. Aktualny dokument rejestrowy, zgodny z pkt. II.1;
  3. Wykaz szkoleń, zgodny z pkt. II.2;

4. Dokumenty dot. personelu, zgodne z pkt. II.3;

desisexkahani.com