Zakończone

Zakończone

Zamówienia publiczne zakończone

Teatr Współczesny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na „Budowę hali magazynowej na terenie dziedzińca wewnętrznego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie zlokalizowanego na działce nr 8 obr. 1029 przy ul. Wały Chrobrego 3, z wjazdem od strony ul. Szczerbcowej”. Treść ogłoszenia dostępna pod tym linkiem

Nr 1/2016

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – ośw. o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – ośw. o grupie kapitałowej

Załącznik nr 4 – ośw. o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z ośw. o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 11 – przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 – dok. projektowa – Architektura cz. 1

Załącznik nr 8 – dok. projektowa – Architektura cz. 2

Załącznik nr 8 – dok. projektowa – Konstrukcja cz. 1

Załącznik nr 8 – dok. projektowa – Konstrukcja cz. 2

Załącznik nr 8 – dok. projektowa – Konstrukcja cz. 3

Załącznik nr 8 – dok. projektowa – Konstrukcja cz. 4

Załącznik nr 8 – dok. projektowa – Konstrukcja cz. 5

Załącznik nr 8 – dok. projektowa – Konstrukcja cz. 6

Załącznik nr 8 – dok. projektowa – Konstrukcja cz. 7

Załącznik nr 8 – dok. projektowa – Elektryka cz. 1

Załącznik nr 8 – dok. projektowa – Elektryka cz. 2

Załącznik nr 8 – dok. projektowa – Elektryka cz. 3

Załącznik nr 8 – dok. projektowa – Elektryka cz. 4

Załącznik nr 8 – dok. projektowa – Elektryka cz. 5

Załącznik nr 8 – dok. projektowa – Elektryka cz. 6

Załącznik nr 9 – STWiOR – budowlana cz. 1

Załacznik nr 9 – STWiOR – budowlana cz. 2

Załącznik nr 9 – STWiOR – budowlana cz. 3

Załącznik nr 9 – STWiOR – elektryczna cz. 1

Załącznik nr 9 – STWiOR – elektryczna cz. 2

Załącznik nr 10 – przedmiary – cz. budowlana

Załącznik nr 10 – przedmiary – cz. elektryczna

Informacja o wyborze oferty

Teatr Współczesny w Szczecinie

Wały Chrobrego 3

70-500 Szczecin

www.wspolczesny.szczecin.pl

Znak sprawy: 1/2016

Szczecin, 10.06.2016r.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w tryie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali magazynowej na terenie dziedzińca wewnętrznego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie zlokalizowanego na działce nr 8 obr. 1029 przy ul. Wały Chrobrego 3, z wjazdem od strony ul. Szczerbcowej”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 1 – KONSART Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 162/1, 71-335 Szczecin

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Ofert nr 1 – KONSART Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 162/1, 71-335 Szczecin, cena: 90 pkt, rękojmia: 0 pkt, łącznie: 90 pkt;

Oferta nr 2 – MiGbud Sp. z o.o. Sp. k., ul. Lewandowskiego 5/9, 70-237 Szczecin, cena: 67,61 pkt, rękojmia: 10 pkt, łącznie: 77,61 pkt.

desisexkahani.com